DESCRIPTION

 • Housing Savings Deposit A/C (အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း) ကို Savings Deposit A/C ဖြင့္သည့္အတိုင္း စာရင္းဖြင့္လွစ္နိုင္ပါသည္။
 • CHDB Bank ၏ မည္သည့္ဘဏ္ခြဲတြင္မဆို ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းနိုင္ပါသည္။
 • အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးသူမ်ား၏စာရင္းႏွင့္ စုေဆာင္းေငြပမာဏ ေပးသြင္းေငြတိုးတက္မွု အေျခအေနကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ အပတ္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္သလိုေပးပို႔ပါမည္။
 • Housing Savings Deposit (အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြ)စာရင္းသို႔ လစဥ္ပုံမွန္ေငြသြင္းျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ အခက္အခဲရွိပါက မိတ္ဖက္ဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ KBZ,AYA, AGD, GTB, MCB, NSB စသည့္ဘဏ္မ်ားမွ ေငြလႊဲျဖင့္ေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။
 • Housing Savings Deposit (အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြ)စာရင္းမွ ေငြထုတ္ယူျခင္းကို ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။
 • သို႔ရာတြင္ Housing Savings Deposit (အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း) မွ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ပုံမွန္မစုေဆာင္းနိုင္ပဲ စုေဆာင္းအားေလ်ာ့က်ျခင္းျဖင့္ Credibility ကို ထိခိုက္နိုင္ၿပီး ဦးစားေပးစာရင္းတြင္ ပါဝင္မည့္အခြင့္အလမ္း ေလ်ာ့နည္းသြားနိုင္ပါသည္။
 • Housing Savings Deposit A/C (အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း) ကို လစဥ္ပုံမွန္ စုေဆာင္းၿပီး ထုတ္ယူသုံးစြဲရန္လိုပါက မူလေငြစုဘဏ္စာရင္းမွသာ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ Credibility ကိုမထိခိုက္နိုင္ပါ.
 • Housing Savings Deposit A/C (အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း) ႏွင့္ ေငြစုဘဏ္စာရင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို သီးျခားစီဖြင့္လွစ္နိုင္ပါသည္။
 • ေငြစုဘဏ္ဖြင့္လွစ္သည့္ပုံစံအတိုင္း တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) ႏွစ္ဦးတြဲဖက္ (သို႔) အရြယ္မေရာက္ေသးသူ စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ပါသည္။
 • Housing Savings Deposit ကို ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြအတိုင္း အတိုးတြက္ခ်က္ေပးပါမည္။
 • Housing Savings Deposit ကို အနည္းဆုံး က်ပ္(၁၀,၀၀၀) မွစတင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ပါသည္။
 • ေငြစုဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ Housing Savings Deposit A/C (အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း) ဖြင့္လွစ္လိုပါက ေငြစုဘဏ္စာရင္းမွ လိုအပ္သည့္ပမာဏ ကိုသာ စာရင္းေျပာင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေငြစုဘဏ္စာရင္းကိုပိတ္ၿပီး စာရင္းအားလုံး ေျပာင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။