ဘဏ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဒိုင္ယာရီ

 • ၁၂.၅.၂၀၁၄

  ၁၂.၅.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္း၏ SWIFT စနစ္အတြင္းသို႕ Online ျဖင့္ စတင္ဝင္ေရာက္ သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၁.၅.၂၀၁၄

  ၂၁.၅.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္SAWADA Holding Co.,Ltd မွ USD ၁၀ သန္း ေခ်းယူရန္ ကိစၥ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

 • ၃.၆.၂၀၁၄

  ၃.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေနေသာဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Kookmin Bank ႏွင့္ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈေပးေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

 • ၄.၆.၂၀၁၄

  ၄.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခြင့္လိုင္စင္ (Authorized Dealer License) လိုင္စင္အမွတ္ CBM-FEMD-102/2014 ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

 • ၂.၇.၂၀၁၄

  ၂.၇.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ Debit Card မ်ားကို စတင္ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၉.၇.၂၀၁၄

  ၉.၇.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးဘဏ္ခြဲကို အမွတ္(၂၁၈)၊ ၂၇လမ္း၊ ၈၂ လမ္းႏွင့္ ၈၃လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 • ၉.၇.၂၀၁၄

  ၉.၇.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းအပ္ႏွံေငြ (Foreign Currency Current Account) လက္ခံသည့္လုပ္ငန္းကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 • ၁၀.၁၂.၂၀၁၄

  ၁၀.၁၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္Sawada Holdings Co.,LTD မွ USD 10 Billion ေခ်းေငြအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို ဝန္ႀကီးရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ရံုးအမွတ္ (၁၁) ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 • ၁၇.၃.၂၀၁၅

  ၁၇.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ CHD Bank ႏွင့္ Kookmin Bank တို႔ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ Banking & IT System Development Workshop ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ရံုးခ်ဳပ္) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၇.၃.၂၀၁၅

  ၂၇.၃.၂၀၁၅ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Japan Housing Finance Agency (JHF) မွ CHD ဘဏ္သို႔ ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ (၂)ရက္တာလာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 • ၁.၆.၂၀၁၅

  ၁.၆.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 • ၁.၇.၂၀၁၅

  ၁.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္လီမိတက္ဘဏ္ႏွင့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

 • ၉.၇.၂၀၁၅

  ၉.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ICBC ဘဏ္တို႔ အၾကားနားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 • ၉.၉.၂၀၁၅

  ၉.၉.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ICBC ဘဏ္တို႔ အၾကား ဘ႑ာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ကိစၥလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 • ၂၉.၁၀.၂၀၁၅

  ၂၉.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းေထာင့္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 • ၁၁-၂၀၁၅

  ၁၁-၂၀၁၅ FATF ၏ 40 + 9 Recommendations ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) ၊ ဗဟိုဘဏ္ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအရ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာမႈဌာန (Risk & Compliance Department) ကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

 • ၄-၁၁-၂၀၁၅

  ၄-၁၁-၂၀၁၅ မႏၲေလးျမရည္နႏၵာအိမ္ရာစီမံကိန္းတိုက္ခန္းမ်ားအားအဌား၀ယ္ေခ်းေငြစနစ္ (Hire Purchase System) ျဖင့္စတင္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၆-၁၁-၂၀၁၅

  ၆-၁၁-၂၀၁၅ ဒုတိယအႀကိမ္ မိသားစုမဟာဘုံကထိန္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 • ၉-၁၁-၂၀၁၅

  ၉-၁၁-၂၀၁၅ English for Banking သင္တန္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (႐ံုးခ်ဳပ္) တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 • ၂၀-၁၁-၂၀၁၅

  ၂၀-၁၁-၂၀၁၅ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၅-၁၁-၂၀၁၅

  ၂၅-၁၁-၂၀၁၅ Human Resource Management for Non-HR Manager သင္တန္းကုိ (႐ံုးခ်ဳပ္) တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ် ေပးခဲ့ပါသည္။

 • ၇-၁၂-၂၀၁၅

  ၇-၁၂-၂၀၁၅ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေရာင္းခ်ေသာ ေရႊလင္ပန္းတန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းအခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားအား အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ (Housing Mortgage Loan System) ျဖင့္စတင္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၅-၁-၂၀၁၆

  ၅-၁-၂၀၁၆ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း (၁/၂၀၁၆)၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ် ေပးခဲ့ပါသည္။

 • ၁၁-၁-၂၀၁၆

  ၁၁-၁-၂၀၁၆ ဘဏ္တြင္းစာရင္းစစ္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ် ေပးခဲ့ပါသည္။

 • ၂၃-၂-၂၀၁၆

  ၂၃-၂-၂၀၁၆ ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲကုိ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန႐ံုး၀င္းအတြင္း တြင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၂-၃-၂၀၁၆

  ၂၂-၃-၂၀၁၆ CHD Bank ႏွင့္ E-Sun Bank Taiwan တို႕အၾကား ပမာဏ သေဘာတူညီမႈ (MOU) ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

 • ၈-၄-၂၀၁၆

  ၈-၄-၂၀၁၆ သႀကၤန္အႀကိဳအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား အား ေရႊရင္ေအး တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 • ၂၂-၄-၂၀၁၆

  ၂၂-၄-၂၀၁၆ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔၌ အႏၲရာယ္ကင္းပရိတ္ရြတ္ပြားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၆-၄-၂၀၁၆

  ၂၆-၄-၂၀၁၆ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား Risk & Compliance သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

 • ၁-၅-၂၀၁၆

  ၁-၅-၂၀၁၆ ေငြပမာဏႀကီးမားသည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ (Cash Transaction Report, CTR) မ်ားႏွင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ (Suspicious Transaction Report, STR) ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ Software အသံုးျပဳ၍ Email ျဖင့္ စတင္ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

 • ၁၆-၅-၂၀၁၆

  ၁၆-၅-၂၀၁၆ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ (ဖ.ဆ.ပ.လ) ဘဏ္ခြဲကုိ ကန္ေတာ္ေလးႏွင့္ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္းေထာင့္ ဖ.ဆ.ပ.လရပ္ကြက္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၀-၅-၂၀၁၆

  ၂၀-၅-၂၀၁၆ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (႐ံုးခ်ဳပ္) တြင္ ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခဲြေရး ဌာန (Marketing Department) ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

 • ၃၀-၅-၂၀၁၆

  ၃၀-၅-၂၀၁၆ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၆) ပထမအသုတ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ် ခဲ့ပါသည္။

 • ၃-၆-၂၀၁၆

  ၃-၆-၂၀၁၆ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာ Money Expo-2016 ျပပြဲတြင္ ျပခန္းဖြင့္၍အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈ အေျခအေနကို အမ်ားျပည္သူသုိ႕ ရွင္းလင္းအသိေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၂၃-၆-၂၀၁၆

  ၂၃-၆-၂၀၁၆ Shareholders Meeting ကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႐ံုးခ်ဳပ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 • ၂၉-၆-၂၀၁၆

  ၂၉-၆-၂၀၁၆ ပုသိမ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲမ်ားအား Online ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၃၀-၇-၂၀၁၆

  ၃၀-၇-၂၀၁၆ တတိယအႀကိမ္ ၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

We were amazed by how little effort was required on our part to have Consulting WP prepare these materials. We exchanged a few phone calls and e-mails, and they… handled the rest.

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?