၃ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့ဆုမြန္ေတာင္းေျခြလြာ

၁၁.၁.၂၀၁၇ ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ့ျဖဳိးေရး ဘဏ္၏ (၃) ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖစ္ မိမိ ဘဏ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရည္အခ်င္းရွိရွိ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈတို႔ျဖစ္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ႏိုင္ငံအက်ိဳး ဆတက္ထမ္းပိုး သယ္ပိုးႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္ဦးေမြးေန႔မွာ ဆုမြန္းေတာင္းေႁခြအပ္ပါသည္။

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery