ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါေခ်းေငြ (Government Tender Bridge Loan)

Government Tender Bridge Loan

 • ကုမၸဏီ Letter Head ျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ (ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔က တာ၀န္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲႏွင့္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးလက္မွတ္ေရးထိုးရန္)။
 • ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲႏွင့္ ဒါရိုက္တာ၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား (မိတၲဴ)၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (မိတၲဴ)။
 • သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ Form (6)၊ Form (26)၊ Form (E)၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ တင္ဒါေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ေငြထုတ္သူအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း အစည္း အေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း။
 • တင္ဒါလုပ္ငန္း အပ္ႏွံသည့္စာ (Work Order) (မိတၱဴ)။ (မူရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)
 • တင္ဒါလုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူႏွင့္တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (မိတၱဴ)။ (မူရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)
 • CHDB မွထုတ္ေပးထားေသာ Performance Guarantee (မိတၱဴ)။ (မူရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)
 • တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ MCEA အသင္း၀င္လက္မွတ္ (မိတၱဴ)။ (မူရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)
 • လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန၏ “လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စာရင္းရွင္စာရင္းသို႔ ေပးသြင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ” ႏွင့္ အတူ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန၏ အႀကီးအကဲလက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ (L-25 Guarantee Form)။
 • တင္ဒါေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အနည္းဆံုး (၁၀%) ၿပီးစီးေနရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ ၿပီးစီးမႈအေပၚ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္။
 • တင္ဒါေခ်းေငြရရွိပါက ၾသဒီမန္စာခ်ဳပ္ (Promissory Note – Pro-note) တြင္-
  (က) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူလိုပါက ဇနီးႏွင့္ခင္ပြန္း ပူးတြဲလက္မွတ္ရးထိုးရန္၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူ ျဖစ္ပါက ဥပေဒအရ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္တစ္ဦးတို႔ ပူးတြဲ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္။
  (ခ) ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ကုမၸဏီဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တာ၀န္ေပးအပ္ ေသာ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္။
 • ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမွာ (၁၃%)ျဖစ္ၿပီး က်သင့္အတိုးေငြမ်ားအား ဘဏ္မွခ်မွတ္ထားသည့္မူအရ သတ္မွတ္ကာလတြင္ မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ေခ်းေငြသက္တမ္းမွာ တင္ဒါလုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္တမ္းအရျဖစ္ပါသည္။
 • ေခ်းေငြမ်ားကို တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အနီးစပ္ဆံုး CHDB ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ စာရင္းရွင္စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery